REGULAMIN SERWISU MAMYPRAWA.PL

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zasady działania serwisu funkcjonującego pod domeną http://mamyprawa.pl.
 2. Serwis mamyprawa.pl (zwany dalej Serwisem) jest dostępny pod adresem www.mamyprawa.pl. Serwis prezentuje informacje z zakresu praw i obowiązków uczniów oraz praw i obowiązków nauczycieli.
 3. Rejestracja i korzystanie z Serwisu są bezpłatne dla użytkowników. Korzystanie z Serwisu może się jednak wiązać z koniecznością poniesienia przez Użytkownika kosztów związanych z dostępem do sieci Internet oraz innych, które nie zależą od właściciela Serwisu.
 4. Swoim użytkownikom Serwis oferuje bezpłatnie możliwość pobrania e-booka, uczestnictwa w szkoleniu e-learningowym oraz rozwiązania testu, jak również otrzymania dyplomu.
 5. Niniejszy Regulamin został stworzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i reguluje zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora, a także zasady korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników.
 6. Właścicielem Serwisu mamyprawa.pl jest Fundacja Mamy Prawa, z siedzibą w Warszawie (01-458), przy ulicy Szańcowej 17, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000432933.

Administrator serwisu

 1. Administratorem Serwisu mamyprawa.pl jest firma Trustcon Sp. z o.o. z siedzibą w Piła 107A, 26-200 Końskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Końskie w Kielcach, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000324083, o kapitale zakładowym w wysokości: 50000 PLN, posiadająca nr NIP: 527-259-65-41, REGON 141749510, zwana dalej "Administratorem".
 2. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu, zawieszenia jego działalności oraz zablokowania lub usunięcia konta użytkownika łamiącego zasady Regulaminu.

Zasady korzystania z serwisu

 1. W celu korzystania z Serwisu użytkownik musi posiadać łącze internetowe oraz dysponować przeglądarką internetową bazującą na silniku Mozilla Gecko (Mozilla Firefox, Opera) lub Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższej, z włączoną obsługą Javascript oraz Cookies.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga uprzedniego zapoznania się z postanowieniami Regulaminu, zaakceptowanie ich i zobowiązanie się do ich przestrzegania.

Rejestracja użytkownika

 1. W celu korzystania z Serwisu wymaganie jest założenie konta użytkownika (rejestracja użytkownika).
 2. Rejestracja odbywa się poprzez formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie. Do rejestracji wymagane jest podanie danych osobowych, w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, daty urodzenia, nazwy i adresu szkoły, a także utworzenie loginu i poprawnego hasła. Ponadto, w toku procedury rejestracji konta Użytkownik wybiera jedną z dostępnych opcji: "Uczeń" lub "Nauczyciel" oraz musi zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności. W celu dokończenia rejestracji Użytkownik musi ją potwierdzić klikając w przesłany na podany adres e-mail link aktywacyjny. Po potwierdzeniu rejestracji konto Użytkownika staje się aktywne.
 3. Założenie Konta w Serwisie przez Użytkownika małoletniego możliwe jest jedynie po wyrażeniu na tą czynność zgody jego opiekuna prawnego. W tym celu Użytkownik podaje adres e-mail opiekuna prawnego, na który zostaje wysłana informacja o próbie rejestracji w Serwisie wraz z prośbą o potwierdzenie rejestracji Użytkownika.
 4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest podanie kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych. Użytkownik oraz – w przypadku użytkowników niepełnoletnich – opiekun prawny ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość podanych danych osobowych.
 5. Użytkownik może posiadać maksymalnie jedno konto w Serwisie mamyprawa.pl.
 6. Zabrania się przekazywania danych logowania osobom trzecim.
 7. Administrator ma prawo odmówić rejestracji użytkownika bez podania przyczyny.
 8. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia konta Użytkownika łamiącego zasady Regulaminu.

Zasady korzystania z serwisu

 1. Stworzenie konta i korzystanie z niego w zakresie usług świadczonych przez Administratora w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa polskiego i międzynarodowego, a także zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu. Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie treści, grafik lub zdjęć, uważanych za wulgarne, nieprzyzwoite, pornograficzne, gloryfikujących przemoc, nawołujących do dyskryminacji na tle rasowym, etnicznym lub wyznaniowym, naruszających prawa osób trzecich, zawierających przekaz reklamowy, stanowiących formę przestępstwa lub wykroczenia oraz nawołujących do nich lub zawierających instrukcje dotyczące działalności nielegalnej. Niedozwolone jest zamieszczanie programów, plików i innych mechanizmów służących do szpiegowania, atakowania lub innego działania na szkodę Serwisu lub jego Użytkowników.
 3. Dane i informacje publikowane w Serwisie służą jedynie celom informacyjnym. Wszelkie informacje zamieszczone na stronie Serwisu zostały stworzone przez pracownika nadzoru pedagogicznego kuratorium oświaty, który jest odpowiedzialny za zawartość merytoryczną prezentowanych treści.
 4. Użytkownik Serwisu otrzymuje możliwość pobrania bezpłatnej broszury informacyjnej. Po zapoznaniu się z jej treścią może przystąpić do szkolenia online. Następnym krokiem jest rozwiązanie testu. Osoby, które poprawnie rozwiązały test mają możliwość pobrania dyplomu.
 5. Użytkownik Serwisu podczas rejestracji wpisuje dane szkoły, do której uczęszcza lub w której pracuje. Dzięki temu szkoła automatycznie przystępuje do rankingu szkół. O miejscu w rankingu decyduje liczba osób z danej szkoły (uczniów i nauczycieli), które zarejestrowały się w Serwisie oraz liczba poprawnie zaliczonych testów, przy czym liczba punktów jest wynikiem mnożenia tych dwóch liczb. Szkoły, które na zakończenie roku szkolnego 2013/2014 znajdą się w pierwszej 20 rankingu, otrzymają certyfikat przynależności do świadomej społeczności szkolnej. Rozstrzygnięcie rankingu nastąpi 01.07.2014.

Reklamacje

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub nieuprawnionym działaniem użytkowników.
 2. Wszelką korespondencję dotyczącą warunków korzystania, działania i oferty Serwisu należy kierować na adres: biuro@mamyprawa.pl
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych licząc od wpłynięcia zgłoszenia.
 4. Odpowiedź na reklamacje przesyłana jest pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści zawarte w Serwisie są chronione prawem autorskim, zabronione jest kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie ich w całości lub części bez zgody właściciela Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Administrator poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach oraz wysyłając e-mail na adres aktualny adres e-mail użytkownika. Dalsze korzystanie z Serwisu po wprowadzonych w Regulaminie zmianach jest jednoznaczne z akceptacją tychże zmian i nie wymaga udzielenia odrębnej zgody.
 4. Regulamin wchodzi w życie z upływem 14 dni od jego opublikowania na stronie www.mamyprawa.pl